ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling.

1. Eigendomsrecht

De klant waarborgt dat hij/zij beschikt over alle auteurs- en andere rechten betreffende aangeleverd beeldmateriaal. WePrintForYou.nl kan nooit op enige wijze daarop worden aangesproken of aansprakelijk gesteld.

2. Levertijden

De reguliere leveringstermijnen en verzenddagen die op de sites worden aangegeven, zijn representatief voor de gemiddelde levertijden. Zij kunnen in geen enkel geval de reden zijn voor een schadevergoeding, een nietigverklaring van een bestelling of enig andere vorm van schadevergoeding.

3. Annuleren bestelling

Geplaatste orders gaan meteen na betaling in productie. Zodra een order is betaald, kan deze niet meer worden geannuleerd

4. Weigeren bestelling

WePrintForYou.nl behoudt zich het recht voor bestelde afbeeldingen die naar het oordeel van WePrintForYou.nl als pornografisch, discriminerend of anderszins schokkend ervaren zouden kunnen worden, te weigeren en niet in productie te nemen. Indien een bestelde afbeelding naar het oordeel van WePrintForYou.nl een zeer ernstige overtreding van deze voorwaarde betreft, dan behoudt WePrintForYou.nl zich het recht voor hiervan melding te doen bij bevoegde instanties.

5. Kortingsacties

Alleen de hoogste korting is geldig. Kortingen op kortingen zijn niet mogelijk.
(Gemiste) actiekortingen of codes worden op geen elke wijze gerestitueerd.
Actiecodes / actiekortingen worden nooit in geld uitgekeerd. Indien u een kortingscode vergeet in te voeren en u hebt nog niet betaald, dan kunt u de bestelling opnieuw plaatsen.

6. Prijzen

Alle prijzen op de website van WePrintForYou.nl en in andere materialen zijn inclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
WePrintForYou.nl is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Gewijzigde tarieven gelden niet voor reeds tot stand gekomen overeenkomsten of voor reeds uitgebrachte offertes waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken.

7. Uitvoering opdracht

Na aanvaarding zal WePrintForYou.nl zo spoedig mogelijk de opdracht uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met de redelijke wensen van de opdrachtgever.
Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert WePrintForYou.nl dat de opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

8. Garantie & retourneren

WePrintForYou.nl biedt een 'Niet goed, geld terug' garantie bij aantoonbare (productie)fouten. Stuur bestellingen nooit ongevraagd retour, maar mail uw klacht uiterlijk binnen 3 werkdagen na levering o.v.v. van het factuurnummer naar info@weprintforyou.nl. Uw klacht wordt binnen 3 werkdagen in behandeling genomen. WePrintForYou.nl levert fotoproducten conform specifieke wensen en persoonlijke behoeften van de klant. Een wettelijk herroepingrecht is derhalve niet van toepassing. Klachten kunnen door WePrintForYou.nl alleen worden erkend, indien ze betrekking hebben op (aantoonbare) productiefouten aan geleverde producten. Gelieve alleen producten retour te zenden indien WePrintForYou.nl hier expliciet om verzoekt. Retourzendingen dienen altijd aangetekend en/of voorzien van track&trace te worden verzonden.
Als bij controle blijkt dat bestanden te weinig pixels bevatten voor een goede afdruk dan zoeken wij contact met u alvorens de print in productie wordt genomen. Klachten die voortvloeien uit een te lage kwaliteit beeld worden niet als productiefouten erkend.

DISCLAIMER

WePrintForYou.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. WePrintForYou.nl spant zich in om de inhoud van WePrintForYou.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
WePrintForYou.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het via de website verkrijgt. Bij een bezoek aan onze website zenden wij voor statistische en technische doeleinden ‘cookies’ naar uw computer Een ‘cookie’ is een stukje digitale informatie dat u kenmerkt als een unieke bezoeker van deze website.
De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WePrintForYou.nl Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WePrintForYou.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.